Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene- en gebruiksvoorwaarden van Het Zeeuwse Nieuws
KvK nr 
50731580, en gevestigd te Middelburg, BTW nummer NL143745098B01


Het Zeeuwse Nieuws heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van Het Zeeuwse Nieuws voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Het Zeeuwse Nieuws
1.1 Het Zeeuwse Nieuws is een online krant/community, waar bezoekers artikelen kunnen insturen, lezen, video’s kunnen bekijken en gebruik kunnen maken van interactieve tools. Tevens is er een mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen. Daarnaast heeft Het Zeeuwse Nieuws experts op haar platform aanwezig om vragen aan te stellen en kunnen de bezoekers met andere bezoekers interacteren via de online community door middel van het plaatsen van reacties op de artikelen.

Het Zeeuwse Nieuws reguleert de reacties, op de online krant, tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Het Zeeuwse Nieuws zo veel als mogelijk. Het Zeeuwse Nieuws aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst, waaronder de ingezonden artikelen. Het Zeeuwse Nieuws is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar inzenders, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Het Zeeuwse Nieuws beschikbaar aanbieden. Het Zeeuwse Nieuws geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld, maar probeert de echtheid en betrouwbaarheid zo goed als mogelijk te controleren alvorens te plaatsen.

2. Profiel en artikelen
2.1 Om gebruik te kunnen maken van de krant van Het Zeeuwse Nieuws zend je een artikel naar redactie@hetzeeuwsenieuw.nl. Het Zeeuwse Nieuws  kan naar eigen inzicht bepalen of jouw artikel geplaatst zal worden.
2.2 Je staat er jegens Het Zeeuwse Nieuws voor in dat de informatie / artikelen die je aan Het Zeeuwse Nieuws verstrekt compleet, naar waarheid en juist is/zijn, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij jouw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van jouw account en deze mogen tonen gekoppeld aan jouw artikel als je deze inzendt ten behoeve van plaatsing.
2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van jouw ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van jouw ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
2.4 Je mag geen artikelen inzenden op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon jou daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je het wachtwoord van je profiel voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Het Zeeuwse Nieuws met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt indien anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 Je mag op elk gewenst moment je profiel beëindigen. Artikelen worden hiertoe niet verwijderd.
2.7 Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen. Voor bedrijven kan een speciale merkpagina worden aangemaakt. Hiervoor dien je contact op te nemen met Het Zeeuwse Nieuws via info@hetzeeuwsenieuws.nl.

 

3. Gebruik van de online krant
3.1 Je staat er jegens Het Zeeuwse Nieuws voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Het Zeeuwse Nieuws voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat jij je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de artikelen die je inzendt ter plaatsing op de website van Het Zeeuwse Nieuws niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Het Zeeuwse Nieuws te omzeilen;
(v) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Het Zeeuwse Nieuws en/of een derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Het Zeeuwse Nieuws, licentiegevers en/of gebruikers van Het Zeeuwse Nieuws en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder, doch niet daartoe beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Het Zeeuwse Nieuws of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Het Zeeuwse Nieuws substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Het Zeeuwse Nieuws of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Het Zeeuwse Nieuws op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Het Zeeuwse Nieuws (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan Het Zeeuwse Nieuws:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Het Zeeuwse Nieuws; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en te verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Het Zeeuwse Nieuws;
(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Het Zeeuwse Nieuws en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Het Zeeuwse Nieuws op welke wijze dan ook aansprakelijk aanvaardt als gevolg van een dergelijke verwijdering.
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Het Zeeuwse Nieuws de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Het Zeeuwse Nieuws gebruikt kunnen worden door andere gebruikers. Het Zeeuwse Nieuws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Het Zeeuwse Nieuws. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Het Zeeuwse Nieuws door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Het Zeeuwse Nieuws aanvaardt geen aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
5.6 Je staat er jegens Het Zeeuwse Nieuws voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Het Zeeuwse Nieuws en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Het Zeeuwse Nieuws gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Het Zeeuwse Nieuws, sta je ervoor in dat
(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Het Zeeuwse Nieuws de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Het Zeeuwse Nieuws, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Het Zeeuwse Nieuws niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) je bij uitsluiting van ieder ander verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Het Zeeuwse Nieuws (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Het Zeeuwse Nieuws is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Het Zeeuwse Nieuws in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Het Zeeuwse Nieuws of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Zeeuwse Nieuws commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Kennisgeving onrechtmatige content
7.1 Het Zeeuwse Nieuws zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Het Zeeuwse Nieuws onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Het Zeeuwse Nieuws inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail info@hetzeeuwsenieuws.nl . Deze kennisgeving dient;
(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Het Zeeuwse Nieuws;
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
(iii) contactinformatie te bevatten waar Het Zeeuwse Nieuws contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie naar jouw mening juist en volledig is en – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
(v) – te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
(vi) – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
7.2 Het Zeeuwse Nieuws behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is/zijn voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
7.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Het Zeeuwse Nieuws worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
7.4 Het Zeeuwse Nieuws behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Het Zeeuwse Nieuws bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Het Zeeuwse Nieuws en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Het Zeeuwse Nieuws lijdt, nog zal kunnen lijden of die Het Zeeuwse Nieuws dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
7.6 Het Zeeuwse Nieuws zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
8.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Het Zeeuwse Nieuws ten dienste staan, is Het Zeeuwse Nieuws te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om jouw activiteiten in verband met Het Zeeuwse Nieuws (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, jouw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan jou te verlenen, tevens met terugwerkende kracht artikelen te verwijderen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) Het Zeeuwse Nieuws van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Het Zeeuwse Nieuws kunnen toebrengen.
Het Zeeuwse Nieuws zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
8.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Het Zeeuwse Nieuws wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Het Zeeuwse Nieuws.
8.3 Het Zeeuwse Nieuws garandeert niet dat de dienst van Het Zeeuwse Nieuws te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

9. Privacy
9.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan de normaal geldende Privacywetgeving voor communities


10. Content van derden
10.1 Het is mogelijk dat de Website artikelen, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) bevatten. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Het Zeeuwse Nieuws deze Content heeft goedgekeurd dan wel heeft gecontroleerd. Het Zeeuwse Nieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
10.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Het Zeeuwse Nieuws aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, het doorplaatsen van ingezonden artikelen en/of enige aanverwante dienstverlening van Het Zeeuwse Nieuws dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
11.2 Het Zeeuwse Nieuws aanvaardt in geen enkel aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Het Zeeuwse Nieuws verricht en/of jouw gebruik van de website.
11.3 Onjuistheden in artikelen of schending van enig recht door middel van een artikel kunnen niet verhaald worden bij Het Zeeuwse Nieuws, noch aanvaardt Het Zeeuwse Nieuws geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Bij het plaatsen van een artikel op het Zeeuwse Nieuws, of het aanbieden van een artikel voor plaatsing op Het Zeeuwse Nieuws ga je als inzender van het artikel nog steeds akkoord dat je zelf de volledige aansprakelijkheid over het artikel houdt alsmede over de juistheid ervan, alsmede over de eventuele schending van rechten, copyrights of privacy van derden en dat deze niet overdraagbaar zijn aan Het Zeeuwse Nieuws.
11.4 Wanneer er wijzigingen zijn gedaan door Het Zeeuwse Nieuws aan jouw ingezonden artikel, ga je als inzender van het artikel nog steeds akkoord dat je zelf de volledige aansprakelijkheid over het artikel houdt alsmede over de juistheid ervan, alsmede over de eventuele schending van rechten, copyrights of privacy van derden en dat deze niet overdraagbaar is aan Het Zeeuwse Nieuws, en blijf je verantwoordelijk voor de gedane wijziging door deze te checken na plaatsing. Het Zeeuwse Nieuws is niet verantwoordelijk voor het melden van het doen van wijzigingen. Bij inzending dient u zelf in de gaten te houden of uw bericht wordt geplaatst en te controleren of de inhoud juist is, alsmede of er sprake is van eventuele schending van rechten, copyrights of privacy van derden en dat deze niet overdraagbaar zijn aan Het Zeeuwse Nieuws.


12 Overige bepalingen
12.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
12.2 Onverminderd eventueel voor Het Zeeuwse Nieuws bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Het Zeeuwse Nieuws voor het gebruik van de Website te bewaren, is Het Zeeuwse Nieuws niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
12.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Misbruik rapporteren

Het Zeeuwse Nieuws doet er alles aan om iedereen te verwelkomen in een omgeving die vrij is van aanstootgevende inhoud. Als je inhoud op Het Zeeuwse Nieuws ziet waarvan jij denkt dat deze in strijd is met onze voorwaarden, kun je dit aan Het Zeeuwse Nieuws melden.